Dagordning inför Årsmötet den 1/9-2012

Dagordning för årsmötet 2012. Klockan 15.00

  1. Årsmötet öppnande
  2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
  3. Val av justeringsman för årsmötets protokoll
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig tid
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse
  7. Styrelsens förvaltningsberättelse
  8. Revisionsberättelsen
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för versamhetsåret
  10. Val av styrelseledamöter

    Ordförande: Mattias Rosin (2år) Nyval

    Sekreterare: Per Nordgren (2år) 1 år kvar

   Kassör: Thomas Augustsson (2år) Nyval

   Ledamot 1: Karl-Erik Eriksson (2år) 1 år kvar

   Ledamot 2: Lennart Westerlind (2år) 1 år kvar

    11.  Val av funktionärer

    Webredaktör: Henrik Rosin (1år) Nyval
    Säkerhet: Björn Martinsson (1år) Nyval
    Utbildning: Henrik Rosin (1år) Nyval
    Valberednin: Peter Chroscielevski och Joe Steen (1år) Nyval
    Revisor: Johan Bagge (1år) Nyval
    Bibliotet: Ludvig Langborg (1år) Nyval
    Byggärende: Staffan Ekström (1år) Nyval
    Kontaktman EAA: Ingvar Carlsson (1år) Nyval

    12. Fastställande av årsavgiften för 2013

    13. SRF verksamhetsprogram, rotorträffar, gliderutbildning,framtagandet av delar till autogyro

    14. Övriga frågor

    15. Mötets avslutning

Välkommen!

  Mattias Rosin